Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Đảm bảo chất lượng

488QĐ-13.9.2023-Ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng

488QD-13.9.2023-ban-hanh-So-tay-dam-bao-chat-luongTải xuống

480BC-30.9.2022-Báo cáo tình hình giải quyết việc làm của SV chính quy TN năm 2021

480BC-30.9.2022-Bao-cao-tinh-hinh-giai-quyet-viec-lam-cua-SV-chinh-quy-TN-nam-2021Tải xuống

840BC-22.12.2023-Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2023

840BC-22.12.2023-Bao-cao-tu-danh-gia-chat-luong-nam-2023Tải xuống

839BC-22.12.2023-Báo cáo hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2023

839BC-22.12.2023-Bao-cao-he-thong-dam-bao-chat-luong-nam-2023Tải xuống