Thứ Hai, 26/02/2024
10.1 C
Lạng Sơn

Phòng KHCN và ĐBCL

Điện thoại: (0205)3812367
Email: phong.khcn_dbcl@lce.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Phòng Khoa học Công nghệ và Đảm bảo chất lượng được thành lập vào ngày 08/9/2021 trên cơ sở sáp nhập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng với Phòng Quản lý khoa học và Công tác đối ngoại theo quyết định số 479/QQĐ-CĐSP ngày 08/9/2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Phòng có 07 giảng viên, trong đó 06 thạc sỹ (03 giảng viên chính) và 01 cử nhân đại học.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu cho Hiệu trưởng trên các lĩnh vực công tác: quản lý, tổ chức và thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin; quản lý hệ thống thông tin, mạng nội bộ, trang thông tin điện tử và hạ tầng cơ sở mạng; quản lý, tổ chức và thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục.
III. Cơ cấu nhân sự
Tổng số nhân sự: 07
1. Lãnh đạo đơn vị:
Đ/c: Nguyễn Thị Phương Loan
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tâm lý học
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: phuongloanlce@gmail.com
Đ/c: Ninh Quốc Huy
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Email: Ninhhuycdspls@gmail.com
2. Cán bộ, giảng viên:
Đ/c: Nguyễn Thị Giang Châu
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị
Chức vụ: Giảng viên
Email: giangchau.c10@moet.edu.com
Đ/c: Nguyễn Thị Mai Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tiếng Anh
Chức vụ: Giảng viên
Email: lankhanh8382@gmail.com
Đ/c: Nguyễn Ngọc Cường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật công nghiệp
Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyenngoccuongls@gmail.com
Đ/c: Vũ Thị Ánh Tuyết
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa học
Chức vụ: Giảng viên
Email: vutuyetls86@gmail.com
Đ/c: Triệu Thị Lan Hương
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa
Chức vụ: Giáo viên
Email: huongdancals@gmail.com