Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Đào tạo

12TB 08.01.2024 Thông báo công tác đào tạo tháng 01.2024

12TB-08.01.2024-Thong-bao-cong-tac-dao-tao-thang-01.2024Tải xuống

394QĐ 18.8.2023 Ban hành KH đào tạo toàn khóa trình độ CĐ ngành GDMN

394QD-18.8.2023-Ban-hanh-KH-dao-tao-toan-khoa-trinh-do-CD-nganh-GDMNTải xuống

389.QĐ 11.8.2023 Ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành GDMN

389.QD-11.8.2023-Ban-hanh-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-ngnahf-GDMNTải xuống

365QĐ 03.8.2023 Ban hành khung kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2023-2024

365QD-03.8.2023-Ban-hanh-khung-ke-hoach-tien-do-dao-tao-nam-hoc-2023-2024Tải xuống

362QĐ 04.8.2023 Ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào hệ CĐCQ ngành GDMN

362QD-04.8.2023-Ban-hanh-chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-he-CDCQ-nganh-GDMNTải xuống

Thông báo công tác đào tạo tháng 10 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 10 năm 2022 ;

370QĐ-CĐSP Ban hành kế hoach đào tạo toàn khóa trình độ cao đẳng các ngành đào tạo năm 2022

370QĐ-CĐSP Ban hành kế hoach đào tạo toàn khóa trình độ cao đẳng các ngành đào tạo năm 2022

369QĐ-CĐSP Ban hành kế hoạch toàn khóa trình độ Tc các ngành đào tạo năm 2022

369QĐ-CĐSP Ban hành kế hoạch toàn khóa trình độ Tc các ngành đào tạo năm 2022