Thứ Bảy, 02/03/2024
9.3 C
Lạng Sơn

Phòng Tổ chức – Công tác học sinh sinh viên

Điện thoại : (0205) 6250272
Email: phongtccb.c10@moet.edu.vn
I. Giới thiệu chung
Phòng Tổ chức-Công tác học sinh, sinh viên (trước đây là Phòng Tổ chức-Quản lý học sinh sinh viên) được thành lập năm 1992 khi hợp nhất các trường Sư phạm thành Trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn. Năm 2008 được đổi tên là Phòng Tổ chức- Công tác học sinh sinh viên.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra nội bộ; công tác kiểm tra nội bộ, pháp chế; công tác quản lý học sinh sinh viên theo quy chế và các quy định hiện hành.
III. Cơ cấu nhân sự
Hiện nay, Phòng có 07 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó 06 thạc sĩ (04 giảng viên CĐSP chính).