Thứ Sáu, 21/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Công bố hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường CĐSP Lạng Sơn

Công bố hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường CĐSP Lạng Sơn

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng
Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường CĐSP Lạng Sơn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2013;
Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-CĐSP ngày 5/6/2009 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO trường CĐSP Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và áp dụng Bộ tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 gồm (01 Sổ tay chất lượng và 22 quy trình) của trường CĐSP Lạng Sơn nhằm mục đích kiểm soát chất lượng các hoạt động thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng do Trường đã định hướng trên nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu.

Điều 2. Các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi áp dụng của HTQLCL này có trách nhiệm nắm bắt và thi hành công việc của mình theo đúng quy trình của hệ thống tài liệu trên. Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc áp dụng Bộ tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng đã ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các phòng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ninh Văn Hưng

———————o0o———————

DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

———————o0o———————

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, Lãnh đạo Trường Cao Đẳng Sư phạm Lạng Sơn cam kết:
1- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu của Xã hội .
2- Phát triển và nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
3- Mở rộng hợp tác quốc tế, nắm bắt khoa học, công nghệ tiên tiến của Nước ngoài.
4- Xây dựng, áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
Để thực thi chính sách chất lượng, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng các mục tiêu chất lượng và triển khai các biện pháp cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đó.
Chính sách này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường thấu hiểu và quán triệt trong công việc hàng ngày.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ninh Văn Hưng

———————o0o———————

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Năm học 2012 – 2013

1. Tuyển sinh năm học 2012 – 2013 đạt trên 80% chỉ tiêu theo kế hoạch. Duy trì các ngành, chuyên ngành đào tạo đã mở.
2. 100% chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật nội dung.
3. Phấn đấu xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đạt từ 30% trở lên.
4. 100% học sinh, sinh viên được đánh giá, phân loại kết quả học tập rèn luyện đúng quy định; số HSSV, HV lên lớp: 95% trở lên; tỷ lệ kết quả học tập của HSSV, HV đạt khá, giỏi: 30 % trở lên ; thực tập TN: 100 % đạt yêu cầu (XS: 35% trở lên, Giỏi, Khá : 60% trở lên); tỷ lệ HSSV, HV tốt nghiệp đạt: 98% trở lên; tỷ lệ kết quả rèn luyện xuất sắc, tốt, khá: 80 % trở lên. 100% hồ sơ học sinh, sinh viên được kiểm soát và quản lý đúng quy định. 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra theo quy định.
5. Trong năm học 100% cán bộ, giảng viên (thuộc đối tượng) có sản phẩm nghiên cứu khoa học. 40 sinh viên trở lên tham gia làm tiểu luận học phần. Tiển khai từ ít nhất 02 đề tài NCKH cấp trường trở lên.
6. Duy trì, mở rộng chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế.
7. Đảm bảo 100% chương trình đào tạo đủ tài liệu, giáo trình và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động dạy, học. Thực hiện rà soát, bảo dưỡng, bổ sung trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sử dụng.
8. Thực hiện đánh giá nội bộ 01 lần/năm học và tổ chức khắc phục các lỗi, đề xuất các biện pháp phòng ngừa. Thực hiện đầy đủ và công bố kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ninh Văn Hưng

———————o0o———————

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Năm học 2013 – 2014

1. Tuyển sinh năm học 2013 – 2014 đạt trên 80% chỉ tiêu theo kế hoạch. Duy trì các ngành, chuyên ngành đào tạo đã mở.
2. 100% chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật nội dung.
3. Phấn đấu xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đạt từ 35% trở lên.
4. 100% học sinh, sinh viên được đánh giá, phân loại kết quả học tập rèn luyện đúng quy định; số HSSV, HV lên lớp: 95% trở lên; tỷ lệ kết quả học tập của HSSV, HV đạt khá, giỏi: 30 % trở lên ; thực tập TN: 100 % đạt yêu cầu (XS: 35% trở lên, Giỏi, Khá : 60% trở lên); tỷ lệ HSSV, HV tốt nghiệp đạt: 98% trở lên; tỷ lệ kết quả rèn luyện xuất sắc, tốt, khá: 80 % trở lên. 100% hồ sơ học sinh, sinh viên được kiểm soát và quản lý đúng quy định. 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra theo quy định.
5. Trong năm học 100% cán bộ, giảng viên (thuộc đối tượng) có sản phẩm nghiên cứu khoa học. 50 sinh viên trở lên tham gia làm tiểu luận học phần. Tiếp tục triển khai 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, ít nhất 02 đề tài NCKH cấp trường.
6. Duy trì, mở rộng chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế.
7. Đảm bảo 100% chương trình đào tạo đủ tài liệu, giáo trình và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động dạy, học. Thực hiện rà soát, bảo dưỡng, bổ sung trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sử dụng.
8. Thực hiện đánh giá nội bộ 01 lần / năm học và tổ chức khắc phục các lỗi, đề xuất các biện pháp phòng ngừa. Thực hiện đầy đủ và công bố kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ninh Văn Hưng

———————o0o———————

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Năm học 2014 – 2015

1. Tuyển sinh năm học 2014 – 2015 đạt trên 80% chỉ tiêu theo kế hoạch. Duy trì các ngành, chuyên ngành đào tạo đã mở.
2. 100% chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật nội dung.
3. Phấn đấu xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đạt từ 40% trở lên.
4. 100% học sinh, sinh viên được đánh giá, phân loại kết quả học tập rèn luyện đúng quy định; số HSSV, HV lên lớp: 95% trở lên; tỷ lệ kết quả học tập của HSSV, HV đạt khá, giỏi: 30 % trở lên; thực tập TN: 100 % đạt yêu cầu (XS: 35% trở lên, Giỏi, Khá : 60% trở lên); tỷ lệ HSSV, HV tốt nghiệp đạt: 98 % trở lên; tỷ lệ kết quả rèn luyện xuất sắc, tốt, khá: 80 % trở lên. 100% hồ sơ học sinh, sinh viên được kiểm soát và quản lý đúng quy định. 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra theo quy định.
5. Trong năm học 100% cán bộ, giảng viên (thuộc đối tượng) có sản phẩm nghiên cứu khoa học, trong đó sản phẩm nghiên cứu khoa học xếp loại khá, tốt đạt từ 85% trở lên. 50 sinh viên trở lên tham gia viêt tiểu luận học phần, 100% đạt từ loại khá trở lên. Tiếp tục triển khai 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 01 đề tài nghiên cứu lịch sử nhà trường, 02 – 04 đề tài NCKH cấp trường.
6. Duy trì, mở rộng chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế.
7. Đảm bảo 100% chương trình đào tạo đủ giáo trình chính và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động dạy, học. Thực hiện rà soát, bảo dưỡng, bổ sung trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sử dụng.
8. Thực hiện đánh giá nội bộ 01 lần/năm học và tổ chức khắc phục các lỗi, đề xuất các biện pháp phòng ngừa. Thực hiện đầy đủ và công bố kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ninh Văn Hưng