Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn – Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa thiết thực đối với các tổ chức đảng và đảng viên

Thực hiện Kế hoạch 65-KH/ĐUK, ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Kế hoạch số 34-KH/ĐU, ngày 31/3/2022 của Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, dự thảo văn kiện, xây dựng đề án nhân sự trình Đảng ủy phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm tại Đại hội chi bộ điểm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã chỉ đạo Chi bộ Khoa Kinh tế – Bồi dưỡng và Nghệ thuật tổ chức đại hội điểm vào ngày 20/5/2022. Tại Đại hội có sự tham dự của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ. Sau Đại hội, Đảng ủy tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối.
Đại hội 06 chi bộ được diễn ra vào 02 ngày 16,17/6/2022; được tổ chức trang trọng, nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đại hội chi bộ đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm công tác của chi ủy, qua đó đánh giá toàn diện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ trước, tổng kết những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.
Các báo cáo chính trị trình Đại hội đã tập trung đánh giá sát thực kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020-2022 tại các chi bộ. Đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi ủy trong nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường, các chi bộ đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết, hoàn thành được mục tiêu và chỉ tiêu đề ra.
Về công tác xây dựng đảng: Các chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng các cuộc thi do các cấp tổ chức; thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 29/5/2019 của Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã chú trọng đổi mới về nội dung, ph¬ương pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, Nghị quyết chi bộ hàng tháng đ¬ưa ra luôn bám sát tình hình thực tiễn. Tham mưu cho Đảng ủy Trường việc sắp xếp, kiện toàn cấp ủy các chi bộ; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ quản lý. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được giữ ổn định, tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ. Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự trường học được duy trì, đảm bảo cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên được thực hiện tốt góp phần xây dựng các chi bộ và đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên. Thực hiện công tác báo cáo, đặc biệt là báo cáo trên phần mềm của Đảng ủy Khối theo quy định.
Về công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: Mặc dù công tác tuyển sinh nhóm ngành Đào tạo giáo viên gặp khó khăn nhưng công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác bồi dưỡng vẫn được duy trì; hoạt động giáo dục nghề nghiệp được củng cố và từng bước mở rộng. Đồng thời, một số chi bộ đã dự báo được những thời cơ, thách thức trong thời gian tới để chỉ đạo, lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực tiễn.
Về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể: Các chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị, đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của cấp trên và Nhà trường phát động; quan tâm chia sẻ khó khăn đối với cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong dịch bệnh Covid-19, đồng bào bị lũ lụt. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc; biểu dương, khen thưởng kịp thời và phát huy nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến. Trong các năm học, nhiều đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen. Nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba nhân dịp 60 năm truyền thống nhà trường. Đảng bộ được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Tại Đại hội chi bộ, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn tồn tại, những kiến nghị, đề xuất và phương hướng trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời xây dựng các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể cho nhiệm kỳ 2022-2025 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đã ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho các chi bộ trong thời gian tới. Các chi ủy đã nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và tiếp tục chỉ đạo thực hiện với tinh thần chủ động, đổi mới, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Trường giao phó.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Quy chế Bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, các chi bộ đã tổ chức bầu Chi ủy, Bí thư và Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín; coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.
Chi bộ là tổ chức cơ sở Đảng, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở. Đại hội các chi bộ tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với toàn Đảng bộ, các chi bộ và từng đảng viên. Đảng bộ nhà trường tin tưởng các chi ủy nhiệm kỳ mới đoàn kết, ra sức rèn luyện, sáng tạo, đổi mới, xây dựng chương trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đại hội kêu gọi đảng viên, quần chúng của các chi bộ thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, ra sức công tác, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Một số hình ảnh:


Đồng chí Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng tại Đại hội điểm chi bộ Khoa Kinh tế – Bồi dưỡng và Nghệ thuật


Đồng chí Phùng Quý Sơn- Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài chính


Đại hội chi bộ Khoa Các bộ môn chung


Đồng chí Nguyễn Thế Dương- Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Khoa Đào tạo giáo viên


Đại hội chi bộ Đoàn – Học sinh sinh viên


Đại hội chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học Công nghệ


Đại hội chi bộ Khoa Ngoại ngữ – Trung tâm