Thứ Ba, 23/07/2024
24.5 C
Lạng Sơn

Hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là tổ chức tập hợp đoàn viên, thanh niên yêu thích công tác thông tin, lý luận, phản biện, nắm bắt các vấn đề dư luận xã hội, kiến thức xã hội và tổ chức các hoạt động tăng cường khả năng lý luận cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội. Câu lạc bộ Lý luận trẻ là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường CĐSP Lạng Sơn là CLB trực thuộc Tỉnh đoàn Lạng Sơn phụ trách, gồm có 15 thành viên. Thành viên của CLB là Đoàn viên, Thanh niên thuộc chi đoàn CBGV và các chi đoàn HSSV trong Nhà trường yêu thích lý luận và tự nguyện tham gia Câu lạc bộ.
Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường CĐSP Lạng Sơn hoạt động dựa trên các nguyên tắc: Bình đẳng, dân chủ, tôn trọng nhau; Tự nguyện, tự quản; Công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.
Nội dung hoạt động của CLB:
Hoạt động trọng tâm của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường CĐSP Lạng Sơn là: ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng (Facebook). Từ 20 giờ đến 22 giờ các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường CĐSP Lạng Sơn sẽ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Tỉnh. Nhiệm vụ của các thành viên CLB là theo dõi những thông tin đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội Faceboook để ngăn chặn những thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo lịch chủ nhiệm CLB gửi lên nhóm ba đến năm địa chỉ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu, độc, thành viên CLB có nhiệm vụ báo cáo xấu bài viết, trang tin theo hướng dẫn của Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Tỉnh. Những bài viết, tài khoản mạng xã hội sau khi được nhiều người dùng báo nội dung không phù hợp, tin giả… sẽ bị khóa, không thể tiếp tục đăng bài hay có những hoạt động khác.
Bên cạnh hoạt động ngăn chặn những thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các trang Faceboook thì Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường CĐSP Lạng Sơn trong các buổi sinh hoạt CLB còn tập trung vào các nội dung sau:
– Nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên đề liên quan đến cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị – thời sự – xã hội trong nước và quốc tế diễn ra hàng ngày liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn viên, thanh niên.
– Thảo luận, trao đổi, phản biện, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Định hướng nội dung tuyên truyền theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy các tài liệu, đề cương tuyên truyền được phát hành trong hệ thống chính trị hoặc các trang thông tin điện tử của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn – Hội để trang bị kiến thức cho các thành viên.
– Nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên; những vấn đề của đoàn viên, thanh niên quan tâm hiện nay.
– Các vấn đề chung về công tác thanh niên như: giải pháp nâng chất chính trị trong thanh niên; giải pháp tăng cường tính tự phê bình của đoàn viên, thanh niên; giải pháp tăng tính hấp hẫn cho hoạt động Đoàn.
Thời gian qua, các thành viên của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường CĐSP Lạng Sơn đã tích cực hoạt động, ngăn chặn những thông tin xấu, độc đồng thời tuyên truyền. Các thành viên CLB phát huy vai trò là những cây bút phản biện sắc bén trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận và thanh niên, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, độc hại trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhờ được tuyên truyền, nhiều người dân, nhất là là đoàn viên thanh niên nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành pháp luật, nhận thức đúng đắn hơn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, không dao động trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch… Bên cạnh đó, CLB luôn cổ vũ, lan truyền những việc làm tốt trên không gian mạng.
Tại các buổi sinh hoạt các thành viên CLB đã cùng tham gia thảo luận, trao đổi, có nhiều ý kiến để đưa ra giải pháp thiết thực, cụ thể trong công tác đấu tranh phản tuyên truyền trên mạng xã hội hiện nay. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ trong phòng ngừa những thông tin xấu độc, tin giả trên mạng xã hội; đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Buổi sinh hoạt CLB diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết; những ý kiến trao đổi, xây dựng, đề xuất từ các thành viên CLB đã góp định hướng nội dung sinh hoạt của CLB thời gian tới thêm hiệu quả, thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn hiện nay.
Thời gian tới, CLB tiếp tục tuyên truyền, tổ chức giao lưu, học hỏi giữa các thành viên trong CLB của trường cũng như với các Câu lạc bộ Lý luận trẻ trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn. Từ đó, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phản biện thông tin xấu độc, cổ vũ việc làm tốt trên không gian mạng.
Với những hoạt động phù hợp và thiết thực, Câu lạc bộ Lý luận trẻ sẽ góp phần nâng cao chất lượng lý luận chính trị của cán bộ đoàn, đoàn viên; lan tỏa những chủ trương của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn đến với đoàn viên, thanh niên trong toàn trường đồng thời tạo môi trường, sân chơi để giới trẻ có cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị.
Một số hình ảnh minh họa:Thành viên CLB thực hiện nhiệm vụSinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường CĐSP Lạng Sơn


Câu lạc bộ Lý luận trẻ tham gia tập huấn kỹ năng viết tin bài – kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên