Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Khoa Các bộ môn chung tổ chức ngoại khóa Tìm hiểu chuyên đề “Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, sáng ngày 10/5/2023, Khoa Các bộ môn chung tổ chức ngoại khóa cho sinh viên khối Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm thứ nhất, năm thứ hai và hoạt động thực tế chuyên môn của toàn thể giảng viên khoa Các bộ môn chung tìm hiểu chuyên đề “Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023)” với hình thức tham quan, học tập tại bảo tàng Tỉnh Lạng Sơn.
Mục đích của buổi ngoại khóa nhằm tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của “Đề cương văn hóa Việt Nam”; nâng cao nhận thức của giảng viên và sinh viên về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam nói chung và con người Lạng Sơn nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc trong giảng viên, sinh viên.
Tại buổi tham quan, học tập, sinh viên được tham quan, nghe giới thiệu các hình ảnh, tư liệu, tài liệu về sự ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam”. Qua đó, sinh viên hiểu rõ hơn những giá trị cốt lõi trong văn kiện lịch sử do Tổng bí thư Trường Chinh soạn thảo, được công bố năm 1943, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam; đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng Việt Nam. Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, nhiều định hướng quan trọng của “Đề cương văn hóa Việt Nam” đã được Đảng ta kế thừa, bổ sung, phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Cho đến nay, “Đề cương văn hóa Việt Nam” năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.
Ngoài ra, sinh viên còn được nghe giới thiệu về hệ thống trưng bày “Lạng Sơn – Đất nước – Con người” với những hình ảnh, hiện vật sống động, về văn hoá các dân tộc của tỉnh Lạng Sơn, từ truyền thống đến hiện đại; giúp các em hình dung một cách khái quát về miền đất nơi địa đầu của Tổ quốc, với vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Tỉnh.
Qua buổi ngoại khóa, sinh viên được mở rộng kiến thức về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, với những thành tựu nổi bật của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, giúp cho giảng viên bộ môn Lý luận chính trị nhận thức sâu sắc về việc tích cực tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023) trong thực tiễn giảng dạy./.
Một số hình ảnh:Giảng viên và sinh viên nghe thuyết minh viên báo cáo chuyên đề
“80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử”


Giảng viên và sinh viên nghe thuyết minh viên giới thiệu
hệ thống trưng bày “Lạng Sơn – Vùng đất – Con người”


Sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn