Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Một số Mô típ tiêu biểu trong truyện kể dân gian về sự tích phong tục của người Nùng ở miền núi phía Bắc

Nghiên cứu nhóm truyện kể dân gian về sự tích phong tục của người Nùng ở miền núi phía Bắc, chúng tôi nhận thấy không chỉ chú trọng vào nội dung của các nhóm truyện mà còn cần phải xem xét các yếu tố nghệ thuật trong từng truyện kể. Các yếu tố nghệ thuật bao gồm: hệ thống nhân vật, các kiểu kết cấu, các mô típ tiêu biểu… để làm rõ hơn mối quan hệ về mặt nội dung và hình thức truyện kể phong tục của người Nùng. Trong phạm vi bài nghiên cứu, chúng tôi tập trung nghiên cứu vấn về: “Một số Mô típ tiêu biểu trong truyện kể dân gian về sự tích phong tục của người Nùng ở miền núi phía Bắc”.