Thứ Sáu, 21/06/2024
25.7 C
Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức xét duyệt chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/ 9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ ban hành Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng; Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vể phê duyệt danh sách sinh viên Đại học sư phạm khoá 2021-2025 và Cao đẳng sư phạm khoá 2021-2024 được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Văn bản số 687/SGDĐT-KHTC ngày 18/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc rà soát các chế độ chính sách học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ các thủ tục xét theo quy trình đến các đối tượng thụ hưởng về các chế độ chính sách, kết quả xét đề nghị như sau:
1. Đối với Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
Tổng số học sinh, sinh viên (HSSV) được đề nghị: 343 (trong đó: 02 học sinh THCS; 107 học sinh trung cấp nghề, 118 sinh viên cao đẳng nghề), với tổng kinh phí đề nghị cấp là 495.515.000đồng.
2. Đối với Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Tổng số SV được đề nghị: 20 (Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vể phê duyệt danh sách sinh viên Đại học sư phạm khoá 2021-2025 và Cao đẳng sư phạm khoá 2021-2024 được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng kinh phí đề nghị cấp 726.000.000 đồng.
3. Đối với Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg
Tổng số HSSV đề nghị đợt 1 năm 2022 là: 06 (Tờ trình 163/TTr-CĐSP ngày 20/4/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm về việc đề nghị cấp kinh phí chế độ hỗ trợ học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg). Tổng kinh phí đề nghị cấp là: 26.820.000đồng.
4. Đối với Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng
Tổng số HSSV đề nghị đợt 1 năm 2022 là: 162 (Tờ trình 165/TTr-CĐSP ngày 20/4/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm về việc đề nghị cấp kinh phí chế độ nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg). Tổng kinh phí đề nghị cấp là: 1.369.428.000đồng.
Hiện nay, Trường Cao đẳng Sư phạm đã hoàn thiện hồ sơ về các chế độ chính sách của học sinh, sinh viên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định./.