Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Kế toán quản trị

Tóm tắt: Hệ thống kế toán của doanh nghiệp bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị. Kế toán tài chính chủ yếu cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, còn kế toán quản trị chủ yếu cung cấp thông tin bên trong cho các chủ thể điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích quản trị trong nội bộ doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định. Tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp từ việc tổ chức vận dụng chứng từ kế toán, tổ chức vận dụng tài khoản kế toán, tổ chức vận dụng sổ kế toán, tổ chức thực hiện các báo cáo kế toán quản trị, đến nhân sự kế toán quản trị và kỹ năng cần thiết của kế toán quản trị trong doanh nghiệp là những vấn đề cần quan tâm trong đào tạo môn học Kế toán quản trị.