Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

BC479 20.09.2022 Báo cáo Ba công khai năm học 2021-2022

Báo cáo Ba công khai: Download

Công khai cam kết chất lượng đào tạo: Download

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục: Download

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục: Download

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: Download

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục: Download

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng:

1. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Kế toán, trình độ cao đẳng: Download

2. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Tiếng Trung Quốc, trình độ cao đẳng: Download