Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học phần Tâm lý học đại cương

Tóm tắt: Dạy học giải quyết vấn đề có vai trò quan trọng phát huy tính tích cực của người học, phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, khả năng hệ thống hóa kiến thức, tư duy lôgic, giúp người học vận dụng kiến thức tiếp thu được vào cuộc sống. Bài viết đề cập đến quy trình vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy nội dung Tâm lý học đại cương cho sinh viên trong nhà trường.

Từ khóa: Phương pháp, dạy học, giải quyết vấn đề, Tâm lý học đại cương,…